Ul. Sienkiewicza 13, 72-600 Świnoujście
PL DE

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby

 

W związku z zasadami dotyczącymi danych osobowych osób fizycznych, które obowiązują od 25 maja 2018r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )(Dz.Urz.UE L 119, s.1)- dalej RODO, pragniemy Panią/Pana poinformować co robimy z danymi, które zbieramy, do czego służą nam dane oraz jakie przysługują prawa w związku z ich przetwarzaniem.

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europan Sp z o.o., ul. Łukowa 12 G, 93-410 Łódź, NIP: 7292736408, REGON: 387583042, nr telefonu (+48 91) 321 38 01, e-mail: sobotka@hotelnawyspie.pl, do  którego należy Ośrodek Wypoczynkowo Sanatoryjny „Sobótka” w Świnoujściu, (dalej jako „Administrator”).;

 

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Panią/Pana z Ośrodkiem Wypoczynkowo Sanatoryjnym „Sobótka” umowy o świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Ośrodek Wypoczynkowo Sanatoryjny „Sobótka” i wykonania zawartej przez Panią/Pana z Ośrodkiem Wypoczynkowo Sanatoryjnym „Sobótka” umowy o świadczenie usług oferowanych przez Ośrodek Wypoczynkowo Sanatoryjny „Sobótka”, a także wykonania ciążących na Ośrodku Wypoczynkowo Sanatoryjnym „Sobótka” obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 • ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f przez monitoring wizyjny znajdujący się na terenie Hotelu, wyłącznie w częściach ogólnodostępnych (korytarze, klatki schodowe, recepcja, restauracja itp.). Stosowanie monitoringu wizyjnego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszych Gości oraz innych osób przebywających na jego terenie, jak również ochrony mienia.
 • zgody na przetwarzanie danych – kontaktując się z Ośrodkiem Wypoczynkowo Sanatoryjnym „Sobótka” w Świnoujściu za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu dokonania rezerwacji, udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie i/lub przesłanie oferty o naszych usługach, promocjach i wydarzeniach.

 

Zakres przetwarzanych danych

przetwarzamy następujące dane, które Pani/Pana dotyczą - imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane o miejscu zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego lub paszportu, datę urodzenia, możemy zbierać również finansowe dane identyfikujące ( dane karty kredytowej/ debetowej).

 

Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez czas:

 • cały okres obowiązywania umowy o usługi hotelarskie lub innej umowy zawartej na życzenie Gościa, a po tym czasie  do czasu przedawnienia roszczeń z jej tytułu- maksymalnie przez 10 lat,
 • utrwalone w dokumentach księgowych, dane niezbędne do wystawienia faktury- przez 5 lat liczonych od końca okresu rozliczeniowego,
 • przetwarzane przez nas na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jako administratora danych osobowych, będą przetwarzane przez cały czas istnienia tego interesu,
 • przetwarzane na cele marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług- do czasu wniesienia sprzeciwu,
 • przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez 30 dni, chyba że, z uwagi na zaistniałe zdarzenie, dalsze ich przetwarzanie będzie niezbędne dla celów postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.

 

Udostępnianie danych

Pani/Pana dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie:

 • naszym podwykonawcom, z którymi zawarliśmy osobne umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych;
 • firmom informatycznym oraz zapewniającym wsparcie i infrastrukturę IT Ośrodkowi Wypoczynkowo Sanatoryjnemu „Sobótka”;
 • kancelariom prawnym, firmom kurierskim i operatorom pocztowym, firmom ubezpieczeniowym, podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów (m.in. sądy, prokuratury), urzędom skarbowym.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić dostawcom usług IT, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Pani/Pana usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału podwykonawców Ośrodka Wypoczynkowo Sanatoryjnego „Sobótka” posiadających siedziby poza obszarem EOG.

 

Przysługujące prawa

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii;
 • poprawiania (sprostowania) swoich danych;
 • prawo do ich usunięcia, jeśli uważa Pani/Pan, że nie mamy podstaw do ich przetwarzania;
 • ograniczenia przetwarzania danych np. wyłącznie do ich przechowywania lub innych wskazanych przez Panią/Pana potrzeb, a także w sytuacji kiedy został wniesiony sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych;
 • sprzeciwu na marketing. Zawsze może Pani/Pan wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w takiej sytuacji nie będziemy przetwarzali ich dla tego celu);
 • sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z powodu Pani/Pana szczególnej sytuacji.  W tym celu musi Pani/Pan podać nam powód (szczególną sytuację), przez który musimy zaprzestać przetwarzania danych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach,  jeśli nie wykażemy, że nasze podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec Pani/Pana praw, lub jeśli są one nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • przenoszenia danych, które można zrealizować przez otrzymanie od nas, na Pani/Pana żądanie, danych osobowych w formatach, które będą łatwe do odczytu (np. csv lub innych łatwo dostępnych) lub może Pani / Pan zwrócić się do nas po to abyśmy dane te przekazali do innego administratora danych (innego usługodawcy);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe oraz sposób realizacji tego prawa z łatwością odnajdzie Pani/ Pan w Internecie, na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są zbierane na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz li. f) RODO brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych w zależności od okoliczności, może spowodować odmowę zawarcia z Panią/Panem umowy o świadczenie usług oferowanych przez Ośrodek Wypoczynkowo Sanatoryjny „Sobótka” lub stanowić przeszkodę lub utrudnienie w zawarciu lub wykonaniu umowy o świadczenie usług oferowanych przez Ośrodek Wypoczynkowo Sanatoryjny „Sobótka”. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa wyrażenia przez Panią/Pana zgody w celach marketingowych lub cofnięcie tej zgody uniemożliwi Ośrodkowi Wypoczynkowo Sanatoryjnemu „Sobótka” informowanie Panią/Pana  o nowych ofertach i promocjach.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę.

 

a w górę